FELHÍVÁS

intézményvezetői álláshely betöltésére szóló pályázat kiírásáról

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) pályázatot hirdet, a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (2870 Kisbér, Angol kert 1.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére az alábbiak szerint:

Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységi körei:

-          házi segítségnyújtás

-          idősek nappali ellátása

-          családsegítés

-          gyermekjóléti szolgáltatás

-          falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4-5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: 2870 Kisbér, Angol kert 1.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint, valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján: magasabb vezetői pótlék, a pótlékalap 250%-a.

 

Pályázati feltételek:

-          a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontja (Gyermekjóléti szolgáltatás) szerinti képesítési előírás,

-          legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          magyar állampolgárság, cselekvőképesség,büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

-          képesítést igazoló okiratok hiteles másolata

-          szakmai gyakorlat igazolása,

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A https://kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton 1 példányban a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) címére kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A. §-a, valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A végleges döntés a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  • Szociális Közlöny
  • www.kisber.hu
  • KTKT tagönkormányzatok székhelyén