Szeptember 24. Ete 10:00-12:00 – Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 67.
Előadók: Hújberné Gyenes Erika (kifizetési kérelmek osztálya) és Medovics Zóra (Leader ellenőrzési osztály).

A rendezvényt a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület szervezte és kérte fel az MVH-s kollégákat az előadásra, pályázók segítésének érdekében!

 

A két előadó bemutatkozásukat követően a kifizetési kérelmeket érintő jogszabályokat ismertették melyek a következők:
EMVA –III-IV tengely Falumegújítás, vidéki örökség megőrzése.
2007. évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek: 102/2012. (X.1.) VM rendelet, 103/2012. (X.1) VM rendelet, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető formában. /falu: 114/2013. (VII.22.), vidéki örökség: 111/2013. (VII.22.) számú MVH közlemények
Egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK,  191/2009. (IX.15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről.

A tájékoztató első részében a kérelmek benyújtásának módjáról beszélt Hújberné Gyenes Erika. Elmondta, hogy ezt kizárólag elektronikusan, MVH által rendszeresített formanyomtatványon tehetjük meg. Benyújtáshoz Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az elektronikus benyújtással kapcsolatos részletes tájékoztatás hozzáférhető a: www.mvh.gov.hu oldalról. Feltétele: jogerős jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntés, nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt természetes személy gazdálkodásával összefüggő végrehajtási eljárás alatt.
A Kérelem benyújtásának lehetséges időszakát ismertette, melyek a következők: Február 1- május 31-ig; Augusztus 1-december 31-ig. Egy évben kettő KK (Kifizetési Kérelem) nyújtható be ugyanazon projekt vonatkozásában. Megtudhattuk, hogy kifizetési kérelem módosítására kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül van lehetőség elektronikusan. Azonban egy kifizetési időszakban több kérelem is benyújtható, ha a két KK benyújtás között legalább 3 hónap telt el, vagy az előző kérelemre  hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel vagy az előző kérelmet az ügyfél az új  kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonta. (Vhr. 16/B § (2))
Vhr-től eltérően!
Első kifizetési kérelmet a támogatási döntés közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani és a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg (csökkentve a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével) legalább 10%-kal el kell számolni!!! Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.
Az alapjogosultságról is szó esett:
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt nem megfelelő módon, úton, (kizárólag elektronikusan!), nem a megadott határidőben nyújtották be.
Az előadó elmondta, hogy nagyon fontos: Az aktuális közlemények alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése.
Részletesen ismertette a benyújtandó mellékleteket a kifizetési kérelemhez:
Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős- hatáskörrel rendelkező építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához. Nem engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Falufejlesztés esetén: 4. célterület esetén78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványok, használatba vétel engedélyesésének dokumentumait kell csatolni.
Vidéki örökség: 4. célterület esetén utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat kihirdesse az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Számlák, ÉNGY szerinti bontású számlarészletezők, kifizetést igazoló bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatai („az eredetivel mindenben megegyező másolat”, cégszerű aláírás) szerződés (számlázással összhangban), vagy visszaigazolt megrendelés, teljesítésigazolás, építési napló, számításokkal alátámasztott felmérési napló, közbeszerzés dokumentumait. (Vhr. 33.§)
A Projekt megkezdhető:
A Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg.
Kezdés időpontok:
    - szerződés kötés,
    - megrendelés,
    - építési naplóba történő első bejegyzés

Tervezéshez, előkészítéshez kötődő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.
Művelet megvalósítási ideje:
Vhr. 25. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási döntés közlésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani a beruházást, de legkésőbb 2014.december 31-ig.
Kérelmek feldolgozása:
Kifizetési kérelem feldolgozása:
Támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentum alapú, valamint a helyszínen történő összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban előírtakra
Teljes körű adminisztratív ellenőrzés:
Egyszeri hiánypótlási lehetőség (azonos tárgyra vonatkozóan).
Helyszíni ellenőrzés/szemle
Kifizetés alapja:
Elszámolható költségekről is részletes ismertetést kaphattak a jelenlévők, melyek a következők:
Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, művelet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.  Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 
Számviteli bizonylat az elszámolás alapja számla meg kell felelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt formai és tartalmi előírásainak.
Számla igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellenőrzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 2 M felett kp. APEH bejelentő) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet), jóváhagyott projekthez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (előlegszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt), más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat, kötelező rájegyzések: „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját.
Szakértői díjak:
A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehető igénybe támogatás:
Megelőző szakértői díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakértői, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, a megvalósítás során igénybe vett szakértők díja is bele tartozik, pl: műszaki ellenőr, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakértők díjazása.
Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg.
Egyéb elszámolható kiadások:
A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig
Az engedélyezési eljárás díja:
A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke:
Közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és –használatbavételi díj
Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6)
Önállóan nem számolható el, kivéve utolsó kifizetési kérelem. Vhr. 31. § (7)
Építéssel járó tevékenységek
23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. §
Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. (Kivéve 1.500.000,-Ft alatti jóváhagyott elszámolható kiadás esete, amikor műszaki ellenőr alkalmazását nem kell igazolni.)
Felmérési napló:
Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.
Csak annyi anyag számolható el, amennyi beépítésre is került. Használt építőanyag, saját munka nem számolható el. Minőségi tanúsítvány minden építőanyagról.
Kifizetési kérelem összeállítása:
Építés: ÉNGY alapján, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján érvényes katalógust kell figyelembe venni
Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lévővel, akkor nyilatkozat erről).
Nagyon fontos: tényleges megvalósítás alapján (típus, méret, mennyiség).
Módosítási lehetőségek:
Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásainak teljesítése érdekében (a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot) az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően egy alkalommal a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző 30. napig, melyhez műszaki ellenőri véleményt kell csatolni. (negatív irányba nem).
Nem minősül módosításnak:
Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb 20 százalékos mértékben meghaladhatja.
Új munkanem felvétele: amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja.
Megvalósítás helyének módosítása:
Vhr. 25/A § alapján: Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható és megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek és támogatási összeg nem változhat. Hatósági kötelezés nélkül: erre vonatkozó kérelmét az 1. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejártát megelőző 60. napig előterjeszti. 
1 alkalommal terjeszthető elő ilyen irányú kérelem.
Kötelezettségek:
Üzemeltetési kötelezettség:
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. Fontos tudni: A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 80%-ban teljesíteni kell.
(80-50% közötti teljesítés esetén 20% szankció)
Közbülső elszámolások során nem fizethető ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a.
Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési időpontját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik. Döntéssel összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. (Vhr. 3. § 43.)
A továbbiakban a hiánypótlásról esett szó itt a következőkre kell kifejezett hangsúlyt fektetni: naptári napra vonatkozik a határidő, benyújtás postai úton, a határidőn túl beérkezett hiánypótlás nem vehető figyelembe, az ügyfél nem kérheti a hiánypótlási határidő meghosszabbítását, az ügyfél nem kezdeményezheti a kérelem felfüggesztését, nincs önkéntes hiánypótlás, egy tárgyban egyszer van mód hiánypótlásra.
Ügyintézési határidő:
A kifizetési kérelmet annak beérkezésétől (elektronikus benyújtás + 10 nap) számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésről határozatban értesíti az ügyfelet
HP 2 hónapon belül.
Az ügyintézési határidő indokolt esetben maximum  3 hónappal meghosszabbítható
Kifizetés a döntéstől számított 30 napon belül ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlára történő átutalással.
Az tájékoztató roppant részletes és hasznos volt. A program végén kérdéseket tehettek fel a résztvevők. Gyakorlati jellegű kérdések hangzottak el, így pl.: a pályázat beadásakor egy templom ereszének javítására terveztek csak be költséget, de a munkálatok során kiderült, teljesen új ereszre van szükség. Ilyen esetben mi a teendő? Vagy: Burkolásnál miért csak a ténylegesen beépített mennyiség négyzetmétere számolható el?

ete20130924umvp sajto1 ete20130924umvp sajto2 ete20130924umvp sajto3

szechenyi2020 top 411 logo